EK娱乐系列

EK娱乐系列

           

产品参数

   型号名称 :     EK310     EK312     EK510     EK512
输出功率:
额定功率: 250 Watts(AES) 350 Watts(AES) 350 Watts(AES) 450 Watts(AES)
最大功率: 500 Watts(AES) 700 Watts(AES) 700 Watts(AES) 900 Watts(AES)
频率响应 (±3dB):60Hz – 20kHz (±3dB):57Hz – 20kHz (±3dB):60 Hz - 20k Hz (±3dB):55 Hz - 20k Hz
标称阻抗: 8 Ohms 8 Ohms 8 Ohms 8 Ohms
灵敏度: 94 dB 96 dB 95 dB 97 dB
高音: 1*1寸 1*1.5寸 1*1.35寸 1*1.75
低音: 1*10寸 1*12寸 1*10寸 1*12寸
辐射角度水平、垂直: 70°x90° 70°x90° 70°x90° 70°x90°
净重: 17Kg 21 Kg 17Kg 20 Kg
尺寸 (HxWxD): 530 x 310 x 340 mm 600 x 360 x 390 mm 530 x 310 x 340 mm 600 x 360 x 390 mm
最大声压级(1m): 118dB 120dB 122dB 125 dB

 

   型号名称 :   EK515  EK912
输出功率:
额定功率: 600 Watts(AES)
最大功率: 1200 Watts(AES)
频率响应: 50 Hz - 18K Hz
标称阻抗:: 8 Ohms
灵敏度: 101dB
高音: (±3dB):20Hz-20kHz, ±0.5dB
低音: 1*15寸
辐射角度水平、垂直: 70°x90°
净重: 22Kg
尺寸 (W x D x H): 690 x 471 x 443 mm
最大声压级(1m): 129 dB

 

 

EK低音系列

 

   型号名称 : EK15B EK118S EK218S
输出功率:
额定功率: 350W 600 Watts(AES) 1500 Watts
最大功率: 700W 1200 Watts(AES) 3000 Watts(AES)
频率响应: 50Hz-150Hz±3dB 35 Hz - 220 Hz(-6dB) 30 Hz - 200 Hz(-6dB)
标称阻抗:: 8 Ohms 8 Ohms 4 Ohms
灵敏度: 100dB 96 dB 106 dB
高音:
低音: 1*15寸 1*18寸 2*18寸
辐射角度水平、垂直: 辐射角度无指向性 辐射角度无指向性 辐射角度无指向性
净重: 31 Kg 47 Kg 80 Kg
尺寸 (W x D x H):  520 x 480 x 565mm 540 x 650 x 780 mm 520 x 1000 x 880mm
最大声压级(1m): 127 dB 123 dB 143 dB